Newyddion

Cyhoeddi enwau ein Camelod Newydd!

Ym mis Rhagfyr, mwynhaodd dau gamel newydd eu ymweldiad cyntaf ag Eglwys y Tabernacl ar Yr Aes yng Nghaerdydd, ac erbyn hyn maent wedi cael eu henwi’n swyddogol.

Fe wnaeth fwy na 100 o ymwelwyr â Nadolig – Y Stori – chynhyrchiad am ddim o Stori’r Geni -awgrymu enwau ar gyfer ein deuawd o’r dwyrain. Diolch yn fawr i bawb am eu syniadau. Yr enwau buddugol ydy Al Siôn (ar gyfer y camel sy’n eistedd) ac Al Siân (ar gyfer y camel sy’n sefyll) – a ddewiswyd oherwydd eu Cymreictod gyda blas o’r dwyrain!

Al Siôn

Al Siân

Llongyfarchiadau i Tamsin o Gaerdydd am yr enwau buddugol.

Mae Al Siôn wrth ei fodd yn cynnig sedd i blant sy’n ymweld, tra bod Al Siân yn treulio’r rhan fwyaf o’i hamser gyda’r Gwŷr Doeth. Mae’r ddau yn hoff o gael eu llun wedi’i thynnu. Byddant yn edrych ymlaen at ddychwelyd i’r Tabernacl yn ddiweddarach eleni i groesawu grwpiau ysgol a’r cyhoedd i berfformiadau 20 munud o’r stori Nadolig gyntaf.

Gallwch weld Al Siôn ac Al Siân eto fis Rhagfyr hwn am ddegfed flwyddyn Nadolig – Y Stori!

 

Cymrwch luniau gyda ni!

Mae Nadolig – Y Stori, Drama’r Geni rhad ac am ddim sy’n cael ei rhedeg gan wirfoddolwyr ar yr Aes yng Nghaerdydd wedi datblygu cyfleoedd ffotograffiaeth.

Ar ôll llwyddiant yr #HunlunAsyn a #HunlunCamel dros y blynyddoedd diwethaf, rydym wedi cael pedwar ffrâm hunlun mawr wedi’u gwneud. Felly tra’ch bod chi’n aros am berfformiad o stori’r Nadolig cyntaf, teimlwch yn rhydd i snapio’ch camera a’ch ffôn!

Mae na ddigonedd o gyfleoedd am lun i’w cael gyda ni yn y Tabernacl – o’n hasynnod hyrfyd i’n camelod mawr, ein Gwŷr Doeth cyfeillgar i’n seren ddisglair. A beth am fynd am y 5 mawr, a chael llun gyda’r baban Iesu, gwir seren ein sioe?

Edrychwn ymlaen at weld eich lluniau, felly rhannwch nhw efo ni os gwelwch chi’n dda ar y cyfryngau cymdeithasol gan ddefnyddio #DilynYSeren

 

Helpwch ni i enwi ein camelod newydd!

Os ydych chi wedi bod yn siopa Nadolig yng nghanol dinas Caerdydd, byddwch wedi sylwi ar ddau gamel newydd ar yr Aes, sy’n croesawu pobl o bob oed i berfformiadau am ddim o Ddrama’r Geni yn Eglwys y Tabernacl.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yn anffodus, nid oes gan y camelod – un sy’n eistedd a’r llall sy’n sefyll – enwau eto. Ond mae hynny ar fin newid – ac mae arnom angen eich help i’w henwi nhw! Os oes gennych unrhyw syniadau am enwau ar gyfer ein ffrindiau newydd, pan fyddwch ar yr Aes, ysgrifennwch eich awgrymiadau, ynghyd â’ch enw a’ch rhif ffôn ar ddarn o bapur a’i roi yn ein bwced melyn ynghyd â rhodd o £1. Bydd gwobr i’r enillydd.

Mae ein camelod yn mwynhau cwmni’r gwŷr doeth. Mae’r camel sy’n eistedd yn hoffi rhoi sedd i aelodau’r cyhoedd, ac mae’r ddau gamel wrth eu bodd yn cael eu llun wedi’u tynnu!

Bydd y gystadleuaeth enwi’r camelod ar agor tan ddydd Sadwrn 22 Rhagfyr, diwrnod olaf ein cynhyrchiad. Mae Nadolig – Y Stori Caerdydd yn rhedeg 6 diwrnod yr wythnos gyda pherfformiadau bob 40 munud trwy gydol y dydd a sioe yn y Gymraeg am 4.40yp bob dydd. Gall y cyhoedd alw i mewn – nid oes angen archebu eich lle. Am ragor o wybodaeth cliciwch yma.

 

Edrych am rywbeth arbennig i rywun y Nadolig hwn?

Wedi’u hysbrydoli gan stori’r Nadolig cyntaf, mae cardiau bach o Aur, Thus a Myrr bellach ar gael o’r Tabernacl ar yr Aes. Rydym ni’n awgrymu bod pobl yn rhoi rhodd o £2 yr un amdanynt.

Yr eitemau hyn oedd yr anrhegion gwerthfawr a roddwyd i’r baban Iesu gan y Gwŷr Doeth o’r dwyrain, ac maent yn wledd i’r synhwyrau. Mae samplau go iawn o’r eitemau – aur 24 carat, darn o thus ac olew myrr – wedi’u caffael a’u glynu wrth garden gyda llaw gan wirfoddolwyr lleol. Gellir eu defnyddio fel carden arbennig, addurn Nadolig neu fel llenwad hosan.

Drwy gael eich llaw ar un o’r cardiau dwyieithog hyn, byddwch nid yn unig yn cael anrheg Nadolig unigryw i rywun arbennig, ond byddwch hefyd yn cefnogi prosiect theatr gymunedol boblogaidd sy’n cael ei redeg yn gyfan gwbl gan wirfoddolwyr.

Mae Nadolig – Mae’r Stori yn Ddrama’r Nadolig rhad ac am ddim sy’n rhedeg yng nghanol dinas Caerdydd chwe diwrnod yr wythnos rhwng 1 a 22 Rhagfyr. Cliciwch yma am fwy o wybodaeth os gwelwch yn dda.

 

 

Angen mwy o weuwyr arnom wrth inni wneud i’r Aes edrych mor wych ag erioed

Ydych chi’n cofio’r brongochiaid hyfryd a oedd wedi’u gweu ac a oedd yn symud i fyny ac i lawr uwchben y rheiliau ar yr Aes fis Rhagfyr diwethaf? Roedd pawb mor hoff ohonynt, felly rydym yn galw ar ein gwirfoddolwyr gwych i wneud mwy o wau yn barod ar gyfer cynhyrchiad eleni Nadolig – Y Stori.

Y tro hwn, byddwn ni’n gwneud camelod ac asynnod.

Mae’r ddau anifail anhygoel yma yn gysylltiedig â’r Stori Nadolig a dros y blynyddoedd diwethaf maent eisoes wedi bod yn rhan bwysig o’n Drama Geni ddi-dâl yn Eglwys y Tabernacl.

Ydych chi’n byw yng Nghaerdydd ac yn mwynhau gweu? Y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw cael rhywfaint o edafedd lliw camel/mêl neu lwyd golau – lliwiau gall fod yn eich cartrefi eisoes, a dilyn y patrymau hawdd hyn gan Linda Dawkins (© Mamma4earth (www.mamma4earth.etsy.com).

Patrwm Camel (Saesneg yn unig)

Patrwm Asyn (Saesneg yn unig)

Pan fyddant yn barod, dewch â nhw atom yn y Tabernacl ar yr Aes fis nesaf! Os oes gennych unrhyw gwestiwn, anfonwch e-bost at Jean (e-bost: jeblunn@gmail.com) ein gwirfoddolwraig gwaithgar Jean sy’n gweu yn wych.

Mae Nadolig – Y Stori yn Ddrama’r Geni rhad ac am ddim sy’n rhedeg mewn trefi ar draws de Cymru bob mis Rhagfyr. Am ragor o wybodaeth am gynhyrchiad Caerdydd, cliciwch yma.

 

 

Mae ‘Nadolig – Y Stori’ Caerdydd yn Cael ei Gweddnewid!

Ydych chi’n byw yng Nghaerdydd ac yn mwynhau gweu? Rydym yn galw ar wewyr lleol i’n helpu i addurno’r tu allan i Eglwys y Tabernacl yn barod am gynhyrchiad ‘Nadolig – Y Stori’ eleni.

Ein bwriad ydy cael nifer o frongochiaid hyfryd i symud i fyny ac i lawr uwchben y rheiliau ar yr Aes. Os hoffech ein helpu i wneud i ‘Nadolig – Y Stori’ edrych mor wych ag erioed, cysylltwch â ni os gwelwch yn dda – gallwn ddarparu’r edafedd, y wadin, y llygaid a phatrwn hawdd. Cysylltwch â Sally gan e-bostio sally_humble_jackson@hotmail.co.uk neu alw 029 2049 3326.

Mae ‘Nadolig – Y Stori’ yn brosiect celfyddydau cymunedol gwirfoddol, sy’n adrodd Drama’r Geni i blant ysgol a‘r cyhoedd am ddim bob mis Rhagfyr. Am fwy o wybodaeth am gynhyrchiad Caerdydd, cliciwch yma os gwelwch yn dda.

 

 

Tref Cymraeg arall yn ymuno â ‘Nadolig – Y Stori’

Mae ‘Nadolig – Y Stori’ yn falch iawn bod tref arall yn ne Cymru wedi ymuno â’r prosiect.

Pen-y-bont ar Ogwr yw’r chweched dref i ymuno â’r prosiect celfyddydau cymunedol gwirfoddol, sy’n adrodd Drama’r Geni i blant ysgol a‘r cyhoedd am ddim bob mis Rhagfyr.

Mae ystadegau’n dangos bod Drama’r Geni yn cael ei anghofio a’i bod yn gyflym diflannu o’n dathliadau Nadolig. Mae ‘Nadolig – Y Stori’ yn bwriadu newid hyn gan wneud Drama’r Geni yn hygyrch i bawb.

Cynhelir ‘Nadolig – Y Stori’ Pen-y-bont ar Ogwr yng Nghapel y Tabernacl ar Ffordd Derwen rhwng y 9fed a’r 16eg o Ragfyr (ac eithrio dydd Sul). Mae’n cael ei arwain gan y Parchedig Robin Samuel.

Lansiwyd y prosiect yn llwyddiannus yng Nghaerdydd yn 2010, ac ers hynny mae Aberdâr, Caerfyrddin, Port Talbot a’r Barri wedi ymuno yn y prosiect. Y llynedd, cyrhaeddodd y rhestr fer am wobr EPIG.

Am fwy o wybodaeth am ‘Nadolig – Y Stori’ Pen-y-bont ar Ogwr, cliciwch yma os gwelwch yn dda.